دکتر فرقانی فرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر فرقانی فرد

دکتر فرقانی فرد

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : forghanifard@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

سابقه فعالیت

مهارت ها